Home Hot keywords

Search Modes

搜尋結果

การ ประนอมหนี้ หลัง คำพิพากษา
2021年5月13日 — เรื่องที่ห้า หลังศาลพิพากษาแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิและหน้าที่อะไรบ้าง? ลูกหนี้มีหน้าที่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาและตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ...
การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย มาตรา 42 อาจเกิดขึ้นหลังศาลมีคำพิพากษาก็ได้. (ตามมาตรา 61) โดยเฉพาะในกรณีที่ “ลูกหนี้ไม่ขอประนอมหนี้” หรือ “การขอ.
สำเนาคำพิพากษาหรือหมายบังคับคดี; เอกสารประกอบอื่นๆ (หากมี) เช่น สำเนาราบงานการยึดหรืออายัดทรัพย์ ประกาศขับไล่ ประกาศขายทอดตลาด ฯลฯ. ผู้ร้องขอไกล่เกลี่ยไม่ ...
2020年6月10日 — ตอบ ลูกหนี้ก็ต้องระมัดระวัง เพราะลูกหนี้ที่ไม่มีเงินชำระหนี้ มักจะเจอทนายโจทก์หลอกให้ทำสัญญาประนอมหนี้ หรือหลอกให้กลับบ้าน โดยไม่ได้พบผู้พิพากษา ...
และรอบรู้การบังคับคดีล้มละลาย เรื่อง การประนอมหนี้ ... พิพากษาให้ล้มละลายครั้งก่อนจนถึงวันที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ครั้งหลังให้ขยายระยะเวลาเป็นห้าปี.
52 頁·7 MB
โดยหากลูกหนี้ขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายไม่สำเร็จหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและเป็นผลให้. ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย หลังศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ลูกหนี้ก็มีสิทธิ ...
5 頁·1 MB
อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอันเป็นการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวล ... หากจะมีการประนอมหนี้ เมื่อเจ้าหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว ...
ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง อาจจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายล้มละลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายกรณีด้วยกัน เช่น กรณีที่มีการนำหนี้ที่ อาจขอรับชำระหนี้ได้มาฟ้องบังคับภายหลังจาก ...
2015年2月16日 — "นโยบายที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ... เพราะเจ้าหนี้ก็ยินยอมที่จะประนอมหนี้มากกว่ายึดรถมาขายทอดตลาด.
... หรือหากไม่สามารถจะประนอมหนี้ได้ ก็ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายโดยคำพิพากษาของศาล (การประนอมหนี้ทำได้ทั้งก่อนล้มละลายและหลังล้มละลาย) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์มี ๒ ...

google search trends